Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Danh sách bạc đạn SKF Tháng 05/2013Danh sách bạc đạn SKF –Công ty TNHH TM DV Châu Vĩnh Cường

 SKF    UK 205 + H2305
SKF/Italy         51111
SKF/Austria     3810 2RS
SKF/France    6201 LLBC3(2RSC3.VVC3)
THK/Japan      LM-40
SKF/Austria     7207 A
SKF/Sweden   22208
SKF/France    609 ZZ
SKF/France    6203 VVC3P5 ( LLBC3P5)
SKF/France    625 ZZ
SKF/France    626 2RS
INA/Germany CF6UU
SKF/France    6302 2RS
SKF/France    6313 ZZC3
SKF     6220
SKF     6215
HIWIN HGW20CCZOC/E2
SKF     1209 K+H
SKF/Austria     7312BUA
SKF/Germany            NUP206EC
SKF/Germany            NUP204EC
SKF/Germany            NUP205EC
SKF/Austria     2311 KC3
INA/Autria       LHS5
SKF/France    608-2RS
SKF     BAC DAN INOX SUS316
SKF     BAC DAN INOX SUS316
SKF/France    6004 ZZC3
SKF/France    6206 ZZ
SKF/France    6316 C3
NSK/Japan     UCT 211
NSK/Japan     SSL1150ZZ
SKF/france     605 ZZ
SKF/france     6004 2RS
SKF     6205 ZZ
SKF     361202 R
SKF     6201 ZZC3
SKF     3206
SKF     5003 ZZ
SKF     6003 ZZ
NSK    SSL1150ZZ
            5mm x 11mm x 4mm
SKF     61803 2RS
SKF     6000 2RS
SKF     6208 ZZC3
SKF     6305 ZZ
SKF     22218 CCK/W33+H
SKF     6308 ZZ
SKF     6308 2RS
SKF     6214 2RS
SKF     6202 ZZ
SKF     6308 2RSC3
SKF     22208
           
ZWZ    23260CA/W33
LYC     UCP 312
LYC     SN 226
LYC     UCP 211
LYC     UCP 210
LYC     UCP 205
SKF     3810 2RS
NSK    RF 1240 ZZ
NSK    6303 LLBC3
             
SKF     6904 ZZ
SKF     6006 2RS
SKF     6205 2RSC3
SKF     6206 2RSC3
INA      NK22/20R
NSK    UCP 206
SKF     TSN 518L
INA      GE55KRRB
NSK    6004 -2RS
SKF     1309 K+H
SKF     605 ZZ
SKF     6305 2RS
NSK    6201 LLBC3
             
INA      NK22/16R
             
SKF     6306 C3
SKF     6313 ZZC3
SKF     6312 ZZC3
SKF     6212 ZZC3
 SKF    NU217M
SKF     6007-2RS
SKF     608 ZZ
SKF     6202 ZZ
SKF     608 ZZ
SKF     6001 ZZ
SKF     2305 2RS
SKF     2202 2RS
SKF     6208 2RS
NSK    6004 LLB
SKF     6207 2RS
SKF     NU1021
SKF     NU1014M1
SKF     6214 2RS
SKF     NJ2211EC
SKF     6313 ZZC3
SKF     6306 ZC3
SKF     608 ZZC3
SKF     6204 ZZ
NTN    6008 LLU
SKF     22210 ES
           
SKF     1309 K+H
SKF     6310 ZZC3
SKF     6310 ZZC3
NTN    6205 LLBC3 (VVC3or2RUC3)
SKF     6312 ZZC3
SKF     6200 ZZ
NTN    23122 BD1
NTN    23124 BD1
NSK    RC081208
NSK    6902 ZZ
SKF     7308 BECBP ZZ
SKF     NU 215
NSK    1150 2RS
SKF     NU 1014M1
SKF     6317 C3
SKF     NU1017 M1C3
SKF     23222 CC/W33
NTN    23124 BD1
SKF     22213CC/W33
NSK    UCPA206
SKF     2220
NSK    UCPA206
NSK    B6-63Z
skf       6209 2RS
nsk      UCP 205
skf       6002 2RS
SKF     6209 ZZ
SKF     NU314
SKF     22210 C3
SKF     6310 ZZ
SKF     6204 ZZ
SKF     6307 ZZ
SKF     6004 ZZ
SKF     6006 ZZ
nsk      6902 ZZ
SKF     61904 2RS1
nsk      6002 ZZP6AV2(ZZP6)
SKF     6004-2ZRC3S1
SKF     6008-2RS
SKF     2209-2RS
SKF     2210-2RS
NSK    UC205
NTN    6201 LLBC3 (2RSC3.VVC3)
SKF     6302-2RS
SKF     2209-2RS
SKF     1307-
SKF     6202 ZZ
NSK    6203 ZZC3P6
NSK    6200 ZZC3P6
SKF     6006 2RS
SKF     6204 2RS
SKF     6000 ZZ
NSK    6200 ZZC3P6
NSK    UK209 + H
SKF     6205 2RSC3
SKF     6209-2RS
SKF     1309 EKTN91
SKF     6212 ZZC3
SKF     6313 ZZC3
NSK    UK207
IKO      POS10
IKO      POS10L
IKO      POS8
IKO      PHS8-LH
IKO      PHS8-RH
SKF     6313 ZZ
SKF     6201-2RS
SKF     6005-2RS
SKF     22209
SKF     2310 KC3+H
SKF     6202 ZZNR
SKF     22312
SKF     6317 ZZC3
SKF     22310
NSK    SSL1150ZZ (5mmID x 11mmOD x 4mmt)
SKF     608 ZZ
SKF     6215
SKF     6220
SKF     6004 ZZC3
SKF     7308 B
SKF     6308 ZZ
SKF     6003 2RS
SKF     6000 2RS
SKF     6308 ZZ
SKF     6209 ZZ
SKF     6313 ZZ
SKF     6009 ZZ
SKF     6208 ZZ
SKF     6005 2RS
SKF     2220
SKF     6202 2RS
NSK    UC205
SKF     6204 ZZ
SKF     6208 2RS1
SKF     22208
NSK    CF6UU
SKF     6216 ZZC3
SKF     22220EKC3 + H320
SKF     6310 ZZC3
SKF     361202 R
NSK    Bearing 6020
           
SKF     6306 ZZ
SKF     6308 ZZ
SKF     6204 ZZ
SKF     608 2RS
SKF     6206 ZZ
SKF     628/7 2Z
SKF     NU217CS75
NSK    UKP 206+H
NSK    UK207 + H
SKF     6008 2RS
SKF     6003 ZZ
SKF     6006 2RS
SKF     6204 ZZ
INA      LFR50/5-KDD-HLC
SKF     6000 ZZ
SKF     6002 2RS
NSK    688 ZZ (SMIF/ROBOT)
SKF     6004 2RS
SKF     6306 ZZ
SKF     6203 ZZ
IKO      PHS4
IKO      PHS5
SKF     6205 ZZ
SKF     7209
SKF     61803 2RS
NTN    6201 LLBC3(2RSC3/VVC3)
NTN    6203 VVC3P5(LLBC3P5)
SKF     625 ZZ
SKF     626 2RS
IKO      CF 6UU
SKF     6305 2RS
            LHS 5
SKF     6203 ZZ
            6804HZZ
NSK    6000 DU
SKF     6308 ZZ
SKF     6206 2RS
SKF     698 2RS
INA      FC3652168
INA      4936X3D
FAG    6936
FAG    24030MB.C3
SKF     22210 C3
SKF     6302 ZZ
SKF     6202 2Z-J/C3
SKF     6308-Z-J
SKF     NUP207EC-C3-S1
SKF     6207 J
SKF     21308 CC
SKF     6305 MAC3
NSK    NAST8ZZ
SKF     6312 ZZC3
SKF     6209-2RS
SKF     6204-2RS
IKO      POS16A
IKO      POS16
SKF     6311
SKF     6211 ZZ
IKO      POS14
IKO      POS14 (RANG M14*2.0)
IKO      POS12
IKO      POS12 (Rang trai )
SKF     62304 2RS1
SKF     6316 C3
SKF     6004 2RS1
SKF     2220
SKF     3306 A-2RS1
NSK    UK 209+H
SKF     RC081208
SKF     3307
SKF     6902 ZZ
SKF     6214 2RS
SKF     6005 2RS
SKF     6201-2RS
SKF     6202-2RS
SKF     6203LU/C4
SKF     6204-2RSH
SKF     6205-2RS1
SKF     6206-2RS1
SKF     6207-2RS2
SKF     6208-2RS1
SKF     6208-2RS1/C3
SKF     6222-2RS1
SKF     6305-2RS1
SKF     6306-2RS1
SKF     6306-2RS/C3
SKF     6307-2RS1
SKF     6308/C3
SKF     6309/2RS1
SKF     6309/C3
SKF     6310-2RS1
SKF     6312-2RS1
SKF     6312-C3
SKF     6313-C3
SKF     6314/C3
SKF     6315/C3
SKF     6213-NR
SKF     6901-2RS1
SKF     30207
SKF     32006
SKF     6404
SKF     NU224
SKF     NU319ECP/C3
SKF     NU319EM
SKF     5208
SKF     6005 2RS
SKF     6201-2RS
SKF     6202-2RS
SKF     6203LU/C4
SKF     6204-2RSH
SKF     6205-2RS1
SKF     6206-2RS1
SKF     6207-2RS2
SKF     6208-2RS1
SKF     6208-2RS1/C3
SKF     6222-2RS1
SKF     6305-2RS1
SKF     6306-2RS1
SKF     6306-2RS/C3
SKF     6307-2RS1
SKF     6308/C3
SKF     6309/2RS1
SKF     6309/C3
SKF     6310-2RS1
SKF     6312-2RS1
SKF     6312-C3
SKF     6313-C3
SKF     6314/C3
SKF     6315/C3
SKF     6213-NR
SKF     6901-2RS1
SKF     30207
SKF     32006
SKF     6404
SKF     NU224
SKF     NU319ECP/C3
SKF     NU319EM
SKF     5208
SKF     SKF 61828 – 2RS1
INA      CSXA 035
SKF     6030
Koyo    5204
SKF     6320 C3
NSK    SSL1150ZZ
NSK    UCFL 203
SKF     6303 ZZ 
SKF     6008 ZZ
FAG    2206-2RS.TV
KOYO 32214
SKF     6306-2RS1C3
SKF     6203 ZZ
SKF     6306 ZZC3
SKF     6306 C3
SKF     6319
SKF     6216 ZZC3
SKF     6004 ZZC3
SKF     6004 ZZ
SKF     6007 ZZ
SKF     6014 ZZ
SKF     6305 ZZ
SKF     6804-2Z
SKF     6902-2Z
SKF     626 ZZ
SKF     6310 ZZC3
TƯ VẤN VỀ SẢN PHẨM BẠC ĐẠN  CÁC LOẠI:
KS. Trần Văn Việt - CVC Co., Ltd
ĐC: 686/109 CMT8, P.5, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
DĐ: 0917 906 719 – 0905 317 947
Email: viet@cvcvina.com   

1 nhận xét: